Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kizzmotions dansschool

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dansstudio Kizzmotions hierna ook te noemen: de dansstudio
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist/deelnemer onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Bezoekers (cursisten/leerlingen, gasten, etc.) dienen zich in de dansstudio te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansstudio op te volgen.

Inschrijven

 1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
 2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist/deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 3. Bij inschrijving van minderjarige cursist/deelnemer geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.
 4. Bij inschrijving kunnen eenmalige kosten in rekening gebracht worden.
 5. Inschrijving geldt voor de duur van het gekozen abonnement en kan op elk gewenst moment worden aangegaan.
 6. Na afloop van het abonnement wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Van rechtswege is het mogelijk om na de eerste verlenging de inschrijving maandelijks te beëindigen door middel van een opzegging.
 7. Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is nog lesgeld verschuldigd.
 8. Na een beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan.
  Facturatie en betaling
 9. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient per SEPA automatische incasso te worden voldaan. Bij de inschrijving voor een les/cursus dient op het inschrijfformulier/door middel van een machtigingsformulier*, toestemming voor doorlopende automatische (SEPA) incasso afgegeven te worden.
 10. Bij een abonnement is automatische incasso verplicht. De lesgelden worden aan het eind van iedere maand geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer.
 11. Deelnemer/cursist dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de lesgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren door de dansstudio kan er na de eerste periode van 30 dagen extra incassokosten in rekening gebracht bovenop de lesgelden.
 12. De dansstudio behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden eenzijdig aan te passen. Indien de deelnemer/cursist de wijziging van de lesgelden niet wenst te accepteren, heeft de cursist het recht om de les binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen lesperiode op te zeggen.
 13. De dansstudio is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer/cursist toegang tot de dansstudio te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst.
 14. Facturen worden digitaal verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

Openingstijden en lesrooster

 1. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de dansstudio op haar website is gepubliceerd. De lestijden zijn tevens terug te vinden op het rooster, welke in de dansstudio ter inzage ligt.
 2. De dansstudio behoudt zich het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzigen.
 3. Op feestdagen kan het zijn dat er geen lessen gegeven worden en is de dansstudio gesloten. Indien er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze workshops buiten het lesgeld.
 4. De dansstudio behoudt zich het recht voor om de dansstudio te sluiten met een maximum van 10 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder dat restitutie van het lesgeld verschuldigd is.
  Verhinderd voor een les
 5. Indien de cursist verhinderd is, dient de cursist de dansstudio hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of per e-mail.
 6. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 7. Indien de cursist verhinderd is, kan deze les, indien mogelijk, in overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Vervallen les/Lesuitval

 1. De dansstudio mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals te weinig cursisten, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.
 2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Informatie kan ook worden gedeeld via een Whatsapp groep en/of op de facebook-pagina en/of website worden vermeld.
 3. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de dansstudio, dan zal de dansstudio zich inspannen om de cursist een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist – indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen – recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 4. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Dansstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Dansstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride) , of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).
  Risico en aansprakelijkheid
 5. De dansstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s)/cursisten/bezoekers.
 6. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 7. De Dansstudio is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties, etc.
 8. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans/sport risicos met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer de dansstudio vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 9. Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.
 10. Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansstudio.
 11. Mocht de Dansstudio om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dansstudio wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de Dansstudio onder die verzekering draagt.

Kledingvoorschriften

 1. De dansstudio hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. De dansstudio verzoekt deelnemers om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen.
 2. Indien de dansstudio kledingvoorschriften hanteert voor bepaalde cursussen/lessen dan zullen deze door de dansstudio op de website worden gepubliceerd dan wel bij de inschrijving worden vermeld. Tevens zal het door de docent in de les worden aangegeven.
 3. Cursisten zijn gehouden de kledingvoorschriften te volgen. Indien een cursist zich, zulks te beoordelen door de leiding of betreffende docent van de dansstudio, niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan is de dansstudio bevoegd de cursist de toegang tot de les te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de lesovereenkomst.

Film, foto of geluidsopnames

 1. Het is zonder toestemming van de dansstudio niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc.
 2. Rechten op door de dansstudio ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de dansstudio.
 3. Het is verboden om lesstof of choreografieën tijdens en/of na afloop van op enigerlei wijze (commercieel) aan te wenden of aan derden over te dragen, tenzij lid 4 van dit artikel van toepassing is. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van € 1.000,- per overtreding aan de dansstudio, te vermeerderen met € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverlet verdere aansprakelijkheid voor schade, inkomstenderving e.d. ten gevolge van de overtreding.
 4. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de dansstudio.
 5. Bij overtreding kan de toegang tot de dansstudio worden ontzegd.

Overig

 1. Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
 2. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 3. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Dansstudio Kizzmotions aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Dansstudio Kizzmotions te accepteren.